Všeobecné obchodné podmienky.

Grupo de Hermanos s.r.o

 

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi poskytovateľom elektronických služieb a príjemcom elektronických služieb a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí elektronických služieb.

1.2 Poskytovateľom je spoločnosť Grupo de Hermanos, s.r.o., so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 53 081 889, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka: 145280/B (ďalej len „poskytovateľ“).

1.3 Objednávateľom elektronických služieb je fyzická osoba alebo právnická osoba ako príjemca elektronických služieb, ktorá využíva elektronické služby výhradne na účel podnikania (ďalej len „objednávateľ“).

1.4 Elektronické služby sú služby poskytované prostredníctvom internetového portálu grupohermanos.com alebo grupohermanos.sk alebo jeho jazykových mutácií (ďalej len „internetový portál“), ktorého je poskytovateľ prevádzkovateľom (ďalej len „služby“). 

1.5 Zmluva o poskytnutí elektronických služieb je zmluva, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorá je uzavretá elektronickými prostriedkami na diaľku medzi poskytovateľom a objednávateľom v súlade s Článkom 2 VOP (ďalej len „zmluva o poskytovaní služieb“ alebo len „zmluva“). Zmluvou podľa týchto VOP sa rozumie aj zmluva o poskytovaní služieb, ktorá nie je uzavretá na diaľku.

1.6 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 215.

 

Článok 2

Objednávka a uzavretie zmluvy o poskytnutí služieb

 

2.1 Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom vzniká momentom odoslania objednávky uskutočnenej objednávateľom prostredníctvom internetového portálu použitím príslušného pokynu „kúpiť“ resp. tlačidla označujúceho úkon objednania (napr. „odoslať“, „objednať“, dokončiť“), s výnimkou pokynu resp. tlačidla „nezáväzná objednávka“ alebo iného označenia nezáväznosti úkonu, za podmienok riadneho, pravdivého a úplného uvedenia všetkých údajov v objednávke, vyžadovaných internetovým portálom (v príslušnom formulári) a úhrady príslušnej ceny za službu; V prípade, ak aj neboli všetky údaje uvedené objednávateľom riadne a úplne, je poskytovateľ oprávnený považovať takúto objednávku za riadne uskutočnenú, ak ju potvrdí.

2.2 Zmluvný vzťah tiež vzniká úhradou príslušnej ceny za službu v prípade, ak nebola objednávka odoslaná prostredníctvom internetového portálu ale inými elektronickými prostriedkami prípadne ak bola objednávka doručená poskytovateľovi v písomnej podobe. Podmienkou je riadne, pravdivé a úplne uvedenie všetkých údajov vyžadovaných internetovým portálom (v príslušnom formulári) alebo vyžadovaných iným formulárom odoslaným objednávateľovi emailom, inými elektronickými prostriedkami (ďalej spoločne len „email“) alebo inak doručeným. V prípade, ak aj neboli všetky údaje uvedené objednávateľom riadne a úplne, je poskytovateľ oprávnený považovať takúto objednávku za riadne uskutočnenú, ak ju potvrdí.

2.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi poskytovateľom a objednávateľom sú tieto VOP platné v čase odoslania objednávky alebo v čase ich odoslania objednávateľovi prostredníctvom emailu (ak nejde o odoslanie objednávky prostredníctvom internetového portálu) alebo v čase, kedy sa s nimi objednávateľ preukázateľne oboznámil pri objednávaní služby.

2.4 Nezáväzná objednávka alebo obdobná forma kontaktovania poskytovateľa objednávateľom sa považuje iba za žiadosť o zaslanie informácií o poskytovaných službách.

2.5 Uzavretie zmluvy medzi poskytovateľom a objednávateľom potvrdí poskytovateľ akceptačným emailom, v ktorom uvedie, že objednávku potvrdzuje. Potvrdenie objednávky môže poskytovateľ vziať dodatočne späť

 

Článok 3

Zmena zmluvy

 

3.1 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba písomne alebo elektronickými prostriedkami, a to na základe dohody zmluvných strán.

Článok 4

Zrušenie zmluvy

 

4.1 Objednávateľ je oprávnený zrušiť zmluvu kedykoľvek po jej vzniku, a to zaplatením odstupného vo výške 20% z celkovej ceny služby. V prípade ak dôjde k takémuto zrušeniu zmluvy po úhrade ceny za službu zo strany objednávateľa, je poskytovateľ povinný vrátiť objednávateľovi prijatú cenu zníženú o sumu odstupného uvedeného v predchádzajúcej vete. 

4.2 Objednávateľ je oprávnený zrušiť zmluvu formou emailu alebo písomne, vždy s uvedením čísla objednávky, ktorú ruší.

4.3 Poskytovateľ je oprávnený zrušiť zmluvu po jej vzniku alebo neprijať alebo nepotvrdiť objednávku

a) v prípade chybne vyplnených údajov, chýbajúcich údajov alebo iných nezrovnalostí v objednávke, pokiaľ ani po výzve poskytovateľa na ich doplnenie alebo odstránenie nedôjde k bezodkladnému odstráneniu týchto nedostatkov,

b) v prípade, ak sa ukáže, že ktorékoľvek z vyhlásení uvedených v čl. 5, bod 5.5 týchto VOP nie je pravdivé alebo ak nie sú splnené zákonom stanovené podmienky pre poskytnutie služby (napr. ak jediným spoločníkom/zakladateľom spoločnosti s ručením obmedzeným má byť právnická osoba, ktorá má iba jedného spoločníka a pod.),

c) ak dôjde k odvolaniu súhlasu podľa čl. 10 týchto VOP.

4.4 Poskytovateľ je oprávnený zrušiť zmluvu po jej vzniku alebo neprijať alebo nepotvrdiť objednávku formou emailu alebo písomne.

4.5 V prípade takéhoto zrušenia zmluvy je poskytovateľ povinný vrátiť objednávateľovi prijatú cenu služby.

 

Článok 5

Spôsob poskytnutia služby poskytovateľom

 

5.1 Objednávateľ sa riadi pokynmi zverejnenými na internetovom portáli a doručenými emailom, pričom pokyny zaslané emailom majú v prípade pochybností prednosť.

5.2 Poskytovateľ je povinný poskytovať služby s profesionálnou starostlivosťou a v súlade s údajmi a informáciami poskytnutými objednávateľom prostredníctvom internetového portálu alebo inak (napr. emailom, telefonicky a pod.). Poskytovateľ nie je viazaný pokynmi objednávateľa, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ich obchádzajú.

5.3 Poskytovateľ je povinný informovať o všetkých dôležitých krokoch pri poskytnutí služby. 

5.4 Ak je pre splnenie povinností poskytovateľa nevyhnutná súčinnosť zo strany objednávateľa, je objednávateľ povinný poskytnúť takúto súčinnosť bezodkladne na výzvu poskytovateľa, najmä, ale nie výlučne, v prípadoch ak poskytovateľ požiada objednávateľa o zaslanie upresňujúcich, správnych alebo dodatočných informácií a údajov k objednávke.

5.5 Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií (vrátane dokumentov) zadaných a zaslaných prostredníctvom internetového portálu alebo inak poskytnutých poskytovateľovi a vyhlasuje, že sú pravdivé. 

5.6 Spracúvanie emailovej adresy za účelom doručovania noviniek a/alebo marketingových informácií sa vykonáva na základe súhlasu. Súhlas objednávateľa sa nevyžaduje, ak ide o priamy marketing vlastných podobných služieb poskytovateľa za podmienok stanovených v § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov; objednávateľ je oprávnený sa kedykoľvek odhlásiť z odberu týchto noviniek a/alebo marketingových informácií prostredníctvom emailu na adrese info@grupohermanos.com.

5.7 Poskytovateľ je oprávnený poskytovať služby aj prostredníctvom tretej osoby.

5.8 Objednávateľ nie je oprávnený vykonávať bez súhlasu poskytovateľa zmeny v dokumentácii poskytnutej poskytovateľom.

 

Článok 6

Čas dodania služby

 

6.1 Všeobecná dodacia lehota objednanej služby je 20 pracovných dní, pokiaľ nie je na internetovom portáli uvedené inak. Táto lehota začína plynúť dňom doručenia kompletných a správnych informácií, údajov alebo platných dokumentov zo strany objednávateľa poskytovateľovi potrebných pre poskytnutie služby. 

6.2 Dodacia lehota sa predlžuje o dobu, po ktorú je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti a/alebo so splnením svojich povinností.

6.4 Poskytovateľ si ďalej vyhradzuje právo predĺžiť termín dodania služby objednávateľovi v závislosti od množstva prijatých objednávok tretích osôb v relevantnom období. O tejto skutočnosti je poskytovateľ povinný objednávateľa bezodkladne informovať. V prípade ak objednávateľ nebude mať záujem na poskytnutí služby v neskoršom termíne, je oprávnený jednostranne zrušiť zmluvu. Povinnosť uhradiť odstupné sa na objednávateľa v tomto prípade nevzťahuje.

Článok 7

Zodpovednosť

   

7.1 Informácie, ktoré objednávateľ poskytne prostredníctvom objednávkového formulára, resp. internetového portálu alebo inak, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a objednávateľ ani iná osoba nie je oprávnená ďalej poskytovať ich tretím osobám ani komerčne využívať v rozpore z týmito VOP.

7.2 Objednávateľ berie na vedomie, že služby sú vykonávané prevažne prostriedkami elektronickej komunikácie. Poskytovateľ nezodpovedá objednávateľovi za škodu spôsobenú priamo alebo nepriamo v súvislosti so zariaďovaním záležitostí v dôsledku použitia technického vybavenia poskytovateľa, hardwaru, softwaru, telefonických liniek, pripojenia prostredníctvom internetovej siete alebo diaľkovým elektronickým prenosom dát.

7.3 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škodu vzniknutú užívateľovi alebo tretím osobám v dôsledku nesprávneho, nedovoleného alebo protiprávneho užívania internetového portálu. 

7.4 Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vírusy alebo iné napadnutia počítačového systému alebo iných technických zariadení používateľov internetového portálu.

 

Článok 8

Reklamácie

 

8.1 Objednávateľ je povinný upozorniť poskytovateľa emailom (info@grupohermanos.com) na nesúlad poskytovanej služby s tým, čo bolo predmetom jeho objednávky bezodkladne po tom, čo nesúlad zistí.

8.2 V prípade, ak objednávateľ nie je spokojný s poskytnutou službou, môže poskytovateľovi podať emailom (info@grupohermanos.com) alebo poštou na korešpondenčnú adresu poskytovateľa reklamáciu, v ktorej uvedie číslo objednávky a dôvod reklamácie. Reklamácie poskytovateľ vybavuje v pracovných dňoch od 8,00 hod do 16:00 hod a spravidla do desiatich (10) pracovných dní odo dňa prijatia reklamácie.

8.3 Okrem toho, objednávateľ môže uviesť svoj názor poskytovateľovi prostredníctvom tzv. feedback dotazníku alebo feedback emailu, ktorý poskytovateľ zasiela spravidla po poskytnutí služby.

Článok 9

Služby

 

9.1 Ku dňu vydania týchto VOP poskytovateľ poskytuje najmä, ale nie výlučne, nasledovné služby: 

Branding.

- Logo

- Dizajn manuál

- Nálepky

- Vizitky

- Hlavičkové papiere

- Obálky, Zakladače

Web / E-shop.

- Dizajn webu / E-shopu

- Spravovanie webu / E-shopu

- Nákup / spojenie domény

Online.

- Bannery 

- Príspevky

- Dizajn sociálnych medií

- Vizuály Google kampaní

Dizajn tlačovín.

- Vouchery

- Kalendáre

- Letáky, Plagáty

- Časopisy

- Knihy 

- Zmluvy, Formuláre, Dotazníky

- Bannery, Rollupy

 

Oblečenie.

- Návrh strihov oblečenia 

- Potlač oblečenia

- Vyšívanie na oblečenie

- Návrh merchu

Produktový dizajn.

- Dizajn balenia 

- Pásky

- Štítky

Fotografické služby.

Full brand poradenstvo.

Online marketing.

- Google ads kampane

- Facebook 

- Instagram

- Ďalšie...

Poradenstvo.

- Marketingové stratégie

- Konzultácie

Audit.

- Audit kampaní

- Zvýšenie efektivity

Analytika.

- Webová analytika

- Optimalizácia

Článok 10

Ceny

 

10.1 Ceny za služby sa spravujú aktuálnym cenníkom uvedeným na portáli v čase objednania služby a považujú sa za zmluvné ceny.

10.2 Cena za službu sú bez DPH. Poskytovateľ môže poskytnúť aj individuálne dojednanú zľavu. Ceny za tzv. Iné zmeny, ktoré sú uvedené na internetovom portáli sa dohodnú s objednávateľom individuálne.

10.3 Poskytovateľ je oprávnený meniť ceny služieb uverejnením nových cien na internetovom portáli. Tieto nové ceny sa nevzťahujú na služby, ktoré už boli objednané.

 

Článok 11

Platobné podmienky

 

11.1 Cena za službu sa uhrádza vopred na základe faktury vystavenej po dodani individualizovanej služby alebo prostrednictvom platobného terminálu na stranke poskytovateľa pri nákupe jednotlivých služieb poskytovaných formou “eshopu”. 

11.2 Platba sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet poskytovateľa.

11.3 Objednávateľ súhlasí s vydaním a zaslaním elektronickej faktúry.

11.4 Poskytovateľ nie je platcom DPH.

11.5 Pri poskytnutí služby prostredníctvom tretej osoby môže byť faktúra vystavená priamo touto treťou osobou.

 

Článok 12

Komunikácia

 

12.1 Objednávateľ súhlasí s komunikáciou najmä prostredníctvom emailovej adresy, telefónneho čísla a poštovej adresy, ktoré poskytne poskytovateľovi. V prípade, ak dôjde k zmene týchto údajov, je objednávateľ povinný oznámiť ich poskytovateľovi. Do momentu oznámenia uvedenej zmeny je pre komunikáciu platný pôvodný údaj.

12.2 Informácia alebo listina doručovaná emailom sa považuje za doručenú dňom jej odoslania. Poskytovateľ aj objednávateľ sú z tohto dôvodu povinní denne kontrolovať obsah svojho emailového konta.

12.3 Poskytovateľ bude zasielať dokumenty vo formáte adobe photoshop (*.ai alebo *.pdf) alebo v inom bežnom formáte (*.jpg alebo *.png). Na tento účel sú poskytovateľ aj objednávateľ povinní zabezpečiť aby ich emailové kontá a softwarové a hardwarové vybavenie počítača umožňovalo prijímať a čítať súbory v uvedených formátoch.

 

Článok 13

Osobné údaje

 

13.1 Poskytovateľ, ako prevádzkovateľ, spracúva osobné údaje fyzických osôb v rámci predzmluvného a zmluvného vzťahu s objednávateľom za účelom objednávky a poskytnutia služby podľa týchto VOP v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

13.2 Poskytovateľ spracúva osobné údaje objednávateľa, spoločníkov, členov orgánov a iných osôb, poskytnutých objednávateľom prostredníkom internetového portálu v rozsahu nevyhnutnom k poskytnutiu služby, ktorý zodpovedá zákonným požiadavkám podľa platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov k poskytnutiu služby. Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi správne a aktuálne osobné údaje, spolu s písomným súhlasom dotknutých osôb, ktorých osobné údaje objednávateľ poskytuje poskytovateľovi za účelom poskytnutia služby v súlade s § 78 ods. 6 zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu trvania účelu spracúvania.

13.3 Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou; v prípade neposkytnutia osobných údajov by nemohlo dôjsť k uzatvoreniu zmluvného vzťahu a poskytnutiu služby. Súhlas dotknutej osoby sa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu alebo ak súhlas vyžaduje zákon. Udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

13.4 V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 19 až 29 zákona o ochrane osobných údajov je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú predmetom spracúvania, oprávnená uplatniť si právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania a právo na prenosnosť osobných údajov v súlade s podmienkami stanovenými uvedenými právnymi predpismi. Právo namietať a právo na to, aby sa na dotknutú osobu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania sa vo vzťahu k poskytovaným službám neuplatňuje. Dotknutá osoba má zároveň právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sťažnosť, resp. návrh na začatie konania, ak sa domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva chránené GDPR a/alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

13.6 Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajov objednávateľa a ďalších osôb, ktoré mu boli zverené prostredníctvom internetového portálu alebo inak. Poskytovateľ je taktiež povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré mu boli sprístupnené v súvislosti s poskytnutím služieb, s výnimkou použitia pre účely plnenia svojich záväzkov pri poskytovaní služby.

 

Článok 14

Záverečné ustanovenia

 

14.1 Všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ako aj vzťahy neupravené týmito VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

14.2 Vzhľadom na osobitnú úpravu v týchto VOP, ustanovenia § 5 ods. 3 až 6 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov sa nepoužijú.

14.3 Objednávateľ a/alebo návštevník internetového portálu zakliknutím príslušného poľa s názvom Všeobecné obchodné podmienky potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil a že s nimi bezvýhradne súhlasí.

14.4 Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť tieto VOP.

14.5 Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovom portáli, to zn. 1.12.2020